Regulamin

§ 1

 1. Strona internetowa ma na celu udostępnienie pełnej i przejrzystej informacji dotyczącej sprzedawanych towarów, tak aby maksymalnie przybliżyć Klientom wszystkie aspekty związane z produktem, jak i samym zakupem.
 2. Strona nie jest typowym sklepem internetowym z koszykiem, umożliwia jednak dokonanie zakupu poprzez złożenie formularza zamówienia.
 3. Poniższe zapisy regulują wszystkie istotne elementy związane z zamówieniem.

§ 2

 1. Sprzedawcą i właścicielem strony internetowej jest Rest Lords Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie (10-274) przy ulicy Tarasa Szewczenki 7 lok. 11, NIP 7393926470.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną dokonująca zakupów w Sklepie.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 4. Strona internetowa rozumiana jest jako serwis internetowy w domenie: https://restlords.com/
 5. Ekspert to pracownik Sprzedawcy upoważniony do obsługi i kontaktu z Klientem.

§ 3

Przedmiot sprzedaży

 1. Przedmiotami sprzedaży są fotele masujące, urządzenia masujące oraz pozostałe akcesoria widoczne w ofercie strony internetowej.
 2. Wszystkie towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją.
 3. Dostępność oferowanych towarów każdorazowo potwierdzana jest po złożeniu zamówienia.
 4. Podane na stronie ceny są cenami brutto, zawierają podatek VAT i wyrażone są w polskiej walucie.

§ 4

Złożenie zamówienia

 1. Zamówienie można złożyć przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.
 2. Zamówienie może dotyczyć bezpośredniego zakupu towaru lub wcześniejszej prezentacji fotela masującego.
 3. Złożenie zamówienia możliwe jest jedynie po uprzednim zaakceptowaniu zapisów niniejszego Regulaminu, a w przypadku skorzystania z oferty promocyjnej również zapisów Regulaminu promocji.
 4. Zakupu towaru można dokonać poprzez przesłanie wypełnionego formularza dostępnego na stronie internetowej.
  1. Po przesłaniu zamówienia, na adres e-mail Klienta automatycznie odesłana zostanie wiadomość o tytule [Potwierdzenie otrzymania zamówienia | nazwa fotela] potwierdzająca otrzymanie zamówienia.
  2. Parametry przesłanego zamówienia weryfikowane są przez Eksperta, który w razie potrzeby kontaktuje się telefonicznie z Klientem ustalając szczególne warunki zakupu, po czym przesłana zostaje, na adres e-mail Klienta, druga wiadomość o tytule [Przyjęcie i realizacja zamówienia | nazwa fotela], zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
  3. Umowę zakupu fotela masującego traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w lit. b.
 5. Zamówienia prezentacji fotela masującego można dokonać poprzez przesłanie wypełnionego formularza dostępnego na stronie internetowej.
  1. Po przesłaniu zamówienia, na adres e-mail Klienta automatycznie odesłana zostanie wiadomość o tytule [Potwierdzenie otrzymania zamówienia prezentacji | nazwa fotela] potwierdzająca otrzymanie zamówienia.
  2. Parametry przesłanego zamówienia prezentacji weryfikowane są przez eksperta, który w razie potrzeby kontaktuje się telefonicznie z Klientem ustalając szczególne warunki realizacji prezentacji, po czym przesłana zostaje na adres e-mail Klienta druga wiadomość o tytule [Przyjęcie i realizacja zamówienia prezentacji | nazwa fotela], zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
  3. Umowę wykonania prezentacji fotela masującego traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w lit. b.
 6. Sprzedawca nie prowadzi prezentacji urządzeń masujących ani akcesoriów oferowanych na stronie internetowej.

§ 5

Realizacja zamówienia

 1. Dostępne metody płatności:
  1. Przelew - płatność dokonywana jest na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  2. Pobranie - gotówka pobierana jest przez przedstawiciela Sprzedawcy lub kuriera wykonującego dostawę na zlecenie Sprzedawcy.
  3. Raty - płatność rozkładana jest na raty, przy warunkach i terminach ustalonych z Ekspertem, reprezentującym w tej sytuacji bank udzielający kredytu ratalnego.
   • Aktualna oferta ratalna oraz informacje dotyczące procedury udzielenia kredytu ratalnego zamieszczone są na stronie internetowej w zakładce Raty.
   • Weryfikacja zdolności kredytowej Klienta następuje przed dokonaniem dostawy.
  4. Leasing - płatność rozkładana jest na raty, przy warunkach i terminach ustalonych z wybraną przez Klienta lub Sprzedawcę firmą leasingową.
   • Aktualna oferta leasingowa oraz informacje dotyczące procedury udzielenia leasingu zamieszczone są na stronie internetowej w zakładce Leasing.
   • Weryfikacja zdolności leasingowej Klienta następuje przed dokonaniem dostawy.
 2. Istnieje możliwość łączenia sposobów płatności.
 3. Dostępne metody dostawy:
  1. „Beztroska Dostawa” - realizowana przez transport własny Sprzedawcy.
   • Obejmuje dostawę do Klienta na terenie Polski wraz z wniesieniem, montażem oraz instruktarzem obsługi.
   • Realizowana jest w terminie ustalonym z Klientem.
   • Przedstawiciel Sprzedawcy realizujący dostawę upoważniony jest do odbioru gotówki za pokwitowaniem.
  2. Dostawa kurierem - realizowana jest przez firmę kurierską, wykonującą dostawę na zlecenie Sprzedawcy.
   • Obejmuje dostawę do Klienta, bez wniesienia, montażu i instruktarzu obsługi.
   • Realizowana jest w ciągu 48 godzin od potwierdzenia zamówienia, a w przypadku formy płatności przelewem, w ciągu 48 godzin od zaksięgowania się kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
   • Klient ma obowiązek sprawdzenia stanu opakowania przesyłki, a w przypadku jego naruszenia spisania na tą okoliczność odpowiedniego protokołu szkodowego, którego wzór posiada pracownik firmy kurierskiej.
   • Pracownik firmy kurierskiej realizujący dostawę upoważniony jest do odbioru gotówki za pokwitowaniem.
  3. Dostawa kurierem za granicę - realizowana jest przez firmę kurierską, wykonującą dostawę na zlecenie Sprzedawcy.
   • Obejmuje dostawę na terenie jednego z 15 krajów Unii Europejskiej, bez wniesienia, montażu i instruktarzu obsługi. (lista dostępnych krajów: LINK)
   • Realizowana jest w ciągu 3-8 dni od potwierdzenia zamówienia, tj. dokonania wpłaty przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
   • Klient ma obowiązek sprawdzenia stanu opakowania przesyłki, a w przypadku jego naruszenia spisania na tą okoliczność odpowiedniego protokołu szkodowego, którego wzór posiada pracownik firmy kurierskiej.
 4. Na wszystkie towary oraz usługi wystawiany jest dokument zakupu
  1. Sprzedaż na rzecz Konsumenta dokumentowana jest poprzez wystawienie paragonu fiskalnego.
   • Na życzenie Konsumenta do paragonu fiskalnego może zostać wystawiona imienna faktura VAT.
   • W przypadku płatności za pobraniem paragon fiskalny wystawiany jest w dniu dokonania sprzedaży i przesyłany pocztą tradycyjną na adres zgodny z adresem dostawy.
   • W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy paragon fiskalny, wystawiany jest w dniu zaksięgowania się kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy i załączany jest do przesyłki.
  2. Sprzedaż na rzecz przedsiębiorstw dokumentowana jest poprzez wystawienie faktury VAT, zgodnie z danymi podanymi w formularzu zamówienia.
  3. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisów.

§ 6

Prezentacja

 1. Klient zainteresowany zakupem fotela masującego może zamówić jego wcześniejszą prezentację, bez konieczności deklarowania zakupu.
  1. Prezentacja prowadzona jest w miejscu wyznaczonym przez Klienta. Klient zobowiązany jest do zapewnienia miejsca na prezentację oraz dostępu do energii elektrycznej.
  2. Podczas prezentacji przedstawiciele prezentują fotel masujący, po czym klient ma możliwość samodzielnego przetestowania produktu.
  3. Sprzedawca wystawia do prezentacji fabrycznie nowe fotele masujące. W przypadku pozytywnej decyzji o zakupie fotela masującego, po uregulowaniu należności, prezentowany model pozostaje u Klienta.
 2. Sprzedawca nie dopuszcza możliwości organizowania publicznych prezentacji organizowanych przez pośredników.
 3. Zamówienia prezentacji dokonuje się zgodnie z § 4 pkt. 5.
 4. Koszt prezentacji, bez względu na miejsce jej prowadzenia na terenie Polski, wynosi 300 zł brutto (trzysta złotych 0/100) i jest pobierany przed jej wykonaniem. W przypadku zamówienia prezentacji dwóch modeli, dopłata za drugi fotel wynosi 150 zł brutto (sto pięćdziesiąt złotych 0/100).
 5. Rezygnacja z zamówionej prezentacji fotela masującego, po umówieniu dokładnego terminu, może nastąpić jedynie do 2 dni przed wyznaczonym terminem jej wykonania. Sprzedawca zobowiązuje się wtedy do zwrotu Klientowi kwot wpłaconych na poczet wykonania prezentacji.
  • Powiadomienie Sprzedawcy o rezygnacji z prezentacji fotela masującego, w czasie krótszym niż 2 dni przed terminem jej wykonania, powoduje obciążenie Klienta kwotą zgodną z z § 6 pkt. 4.
 6. Podczas prezentacji Klient może dokonać zakupu, wtedy poniesiony koszt prezentacji obniża cenę wybranego fotela masującego.
  • Jeżeli fotel masujący wytypowany do prezentacji jest w ofercie promocyjnej to jego zakup podczas prezentacji nie oznacza obniżenia ceny fotela masującego o poniesiony koszt prezentacji.
 7. Decyzja o zakupie wiąże się z koniecznością uregulowania pozostałej kwoty należności na miejscu zgodnie z § 5 pkt. 1.

§ 7

Gwarancja i reklamacje dotyczące produktów

 1. Sprzedawca wystawia gwarancję na oferowany towar stosując się do:
  1. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), w przypadku sprzedaży konsumenckiej.
  2. Kodeksu Cywilnego w przypadku sprzedaży na rzecz prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. W przypadku sprzedaży konsumenckiej standardowa gwarancja na sprawne działanie sprzętu udzielana jest na okres 24 miesięcy od daty wystawienia karty gwarancyjnej.
 3. W przypadku sprzedaży na rzecz prowadzenia działalności gospodarczej udzielana jest gwarancja na sprawne działanie sprzętu typu Biznes. Trwa przez okres 12 miesięcy od daty wystawienia karty gwarancyjnej.
 4. Wystawienie karty gwarancyjnej dokonywane jest w dniu przekazania towaru Klientowi.
 5. W przypadku przedłużenia okresu gwarancji standardowej Klient otrzymuje wpis w karcie gwarancyjnej odpowiadający dodatkowemu okresowi gwarancji. Przedłużenie gwarancji standardowej nie skutkuje koniecznością zamówienia przeglądu technicznego.
 6. Gwarancja standardowa oraz gwarancja typu Biznes obejmuje użytkowanie fotela masującego maksymalnie do 5 godzin dziennie.
 7. Na wszystkie fotele obowiązuje gwarancja typu „door to door" obejmująca bezpłatny transport do i z punktu serwisowego lub bezpłatny przyjazd serwisu do Klienta.
 8. Gwarancja jest ważna z podpisaną kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu.
 9. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty ujawnienia się wady. Zgłoszenie należy dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszenia serwisu zamieszczonego na stronie.
 10. Sprzedawca dokona naprawy w ciągu 21 dni (roboczych), liczonych od daty zgłoszenia naprawy zgodnie pkt. 10 niniejszego paragrafu.
 11. Gwarancją nie są objęte:
  1. Wady wywołane mechanicznym uszkodzeniem sprzętu spowodowanym przez Klienta.
  2. Uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od Sprzedawcy.
  3. Wady i uszkodzeń sprzętu wynikłe na skutek:
   • Niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania lub konserwacji.
   • Samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych, dokonanych przez Klienta lub inne nieupoważnione osoby.
   • Obniżania się jakości produktu spowodowanego naturalnym procesem zużycia np. ścieranie się zewnętrznej powłoki produktu, zarysowania, itp.
 12. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu, m in. do czynności wykluczonych z gwarancji (patrz pkt. 12 niniejszego paragrafu), Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów usługi serwisu w kwocie 500 zł brutto (pięćset złotych 0/100).
 13. W przypadku dostaw kurierem - reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych lub braków w dostarczanym towarze będą rozpatrywane tylko w przypadku spisania w obecności Dostawców protokołu szkodowego w momencie odbioru przesyłki. Odpowiedni druk powinien mieć przy sobie Dostawca. W przeciwnym przypadku należy spisać odręczne oświadczenie opisujące stan towaru, jego zabezpieczeń i opakowania. Oświadczenie takie musi być opatrzone datą oraz podpisami Klienta i Dostawcy. Jednocześnie Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zarejestrowania takiego zdarzenia poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od momentu doręczenia przesyłki, celem wyjaśnienia sprawy.
 14. Przyjęcie przez Klienta przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego. Jeżeli Klient nie wykona wspólnie z Dostawcą protokołu szkodowego na tą okoliczność w momencie odbioru przesyłki droga reklamacji, związana z uszkodzeniami mechanicznymi, zostanie zamknięta.
 15. Konsument, w celu pozasądowego rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami dotyczących zakupu towarów i usług przez internet, może skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

§ 8

Zwroty

 1. Zgodnie z u Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Konsument ma prawo zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty jego zakupu.
 2. Konsument może odstąpić od zakupu składając drogą elektroniczną, faxem lub pocztą tradycyjną odpowiednie oświadczenie. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 3. Konsument ponosi koszty transportu towaru do Sprzedawcy.
 4. W przypadku zakupu towaru na warunkach opisanych w § 5, pkt. 3 lit. a, Konsument ponosi także koszty dostawy towaru do Klienta.
 5. Zamówienia na fotele masujące Keyton podlegają pełnej personalizacji, dlatego, zgodnie z art. 38 ust. 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, w przypadku zakupu produktu tej marki Konsumentowi nie przysługuje prawo zwrotu towaru.
 6. Konsument zgodnie z art. 34 pkt. 4 ww. Ustawy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
  1. Zwracany towar nie może nosić znamion użytkowania, zniszczeń, zabrudzeń, uszkodzeń.
  2. Zwracany towar powinien być zwrócony w oryginalnym opakowaniu.
 7. Sprzedawca zwróci Konsumentowi dokonane płatności w ciągu 14 dniu od daty zwrotu towaru, na rachunek bankowy podany w przesłanym oświadczeniu.
 8. W przypadku sytuacji opisanych w pkt. 4 oraz pkt. 5 niniejszego paragrafu Sprzedawca pomniejszy kwotę zwrotu, zgodnie z pkt. 6,  o odpowiednie koszty wynikające z wymienionych paragrafów.

§ 9

Przechowywanie danych

 1. Dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres i e-mail, udostępniane Sprzedawcy za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami Polityki prywatności.
 2. Podane Sprzedawcy dane osobowe przetwarzane są na podstawie at. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

§ 10

Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, filmów, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność Sprzedawcy lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.
 2. Klient strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.
 3. Bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy Klient strony nie może:
  1. wykorzystywać (kopii / części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych.
  2. modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych opracowań, takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich.

§ 11

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Korzystanie ze strony internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system informatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych:
  1. przeglądarka Internet Explorer w wersji 8.0 lub 7 nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, cookies, lub
  2. przeglądarka Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub
  3. przeglądarka Google Chrome w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies
 2. Klient korzystający ze strony internetowej jest zobowiązany w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa
  2. korzystania ze strony internetowej w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania lub urządzeń
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach strony internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam)
  4. korzystania ze strony internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego
  5. korzystania ze strony internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu;
 3. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania strony internetowej. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu strony internetowej.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Zawartość strony internetowej www.restlords.com nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
 2. Informacje dotyczące towaru prezentowanego na stronie internetowej są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w opisach produktów.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków Umów Sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.
 4. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 5. Sprzedawca z ważnych powodów zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Do ważnych powodów uzasadniających zmianę Regulaminu zalicza się w szczególności zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązujące go, zmiany organizacyjne po stronie Sprzedawcy, rozszerzenie usług świadczonych przez Sprzedawcę, brak dalszej możliwości świadczenia usług przez Sprzedawcę na obecnych warunkach.
 6. W sprawach nie uregulowanych powyżej stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 7. Wszelkie pytania i uwagi należy zgłaszać bezpośrednio przez:
  • formularz kontaktowy
  • 
e-mail biuro@restlords.com
  • telefon (89) 721 33 44
  • adres do korespondencji:
   Rest Lords Sp. z o.o.
   ul. Tarasa Szewczenki 7 lok.11
   10- 274 Olsztyn, Polska

Oferta
Konkurs

Promocja

Fotel z masażem - promocja Rest Lords

Blog

Fotel masujący jako mistrzowski prezent na święta

Szukasz prezentu dla bliskiej osoby? Przełam stereotypy i zrób w te święta coś naprawdę zaskakującego!

Masaż w fotelu masującym a wykonywany przez masażystę

Masaż w fotelu masującym a wykonywany ludzką ręką. O tym, czym się różnią, jakie są ich zalety i który wybrać dla siebie, piszemy w poniższym artykule.

Fotele masujące Massaggio wczoraj i dziś

Ciąg dalszy urodzinowego świętowania! Zobaczcie, jak zmieniały się fotele Massaggio na przestrzeni 10 lat.