Regulamin R-Showroom

§ 1

 1. Regulamin reguluje wszystkie istotne elementy związane z funkcjonowaniem Salonu Wystawowego (zwanego dalej SW).
 2. SW prowadzony jest przez Rest Lords Sp. z o.o., ul. Tarasa Szewczenki 7 lok. 11, 10-274 Olsztyn, Polska, Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000780982, NIP 7393926470, REGON 383085620 (zwana dalej RL), posiadającą tytuł prawny do lokalu, w którym znajduje się SW oraz jest właścicielem wyposażenia tam zamontowanego.
 3. RL jest jednocześnie Sprzedawcą towarów, tj. foteli masujących, których prezentacja dokonywana jest w SW.
 4. RL oświadcza, że posiada stosowne ubezpieczenie OC, a SW objęty jest ubezpieczeniem deliktowym.
 5. RL oświadcza, że udostępnione do zaprezentowania w SW towary są certyfikowane i posiadają niezbędne atesty.
 6. SW jest objęty systemem monitoringu oraz systemem alarmowym, obsługiwanym przez lokalną Agencję ochrony mienia.
 7. SW funkcjonuje w godzinach dokonanych rezerwacji, w ramach czasu pracy opublikowanego na stronie internetowej Sprzedawcy.

§ 2

 1. SW to specjalnie przygotowane miejsce, w którym Klient może osobiście przetestować towary przy zdalnym wsparciu i obsłudze Doradcy Klienta (zwanym dalej DK).
  1. W SW nie ma fizycznej obsługi Klienta.
 2. W SW udostępnione są Klientowi fotele masujące, które dostępne są w ofercie RL. 
 3. SW oprócz wyposażenia opisanego w ust. 2, wyposażony jest w sprzęt teletechniczny tj. zestaw wyświetlaczy, kamer, głośników i mikrofonów umożliwiających Klientowi i DK zdalną komunikację podczas której:
  1. DK zdalnie steruje funkcjami salonu, między innymi: oświetleniem, ogrzewaniem i klimatyzacją oraz pozostałym sprzętem teletechnicznym.
  2. Klient fizycznie steruje funkcjami foteli masujących zgodnie z instrukcjami przekazywanymi zdalnie przez DK.
 4. W SW obowiązuje zakaz spożywania napojów i pokarmów, alkoholu, palenia tytoniu, elektronicznych papierosów oraz pozostawiania śmieci.
 5. SW nie dysponuje toaletą dostępną dla Klientów.
 6. Ze względu na komfort testowania foteli masujących oraz specyfikę obsługi w SW, zaleca się wizyty maksymalnie 2 (dwóch) pełnoletnich Klientów jednocześnie.
  1. Obecność osób niepełnoletnich podczas wizyty w SW jest możliwa wyłącznie pod pełnym nadzorem opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej oraz na ich wyłączną odpowiedzialność.
  2. W SW nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu bądź innego środka odurzającego.
  3. W SW obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt.
 7. Towar demonstracyjny w SW nie podlega sprzedaży. Nie ma możliwości wydania Klientowi towaru z SW.

§ 3

 1. Wizytę w SW można zarezerwować wyłącznie przez poprawne wypełnienie formularza rezerwacji dostępnego na stronie internetowej pod adresem: booking.restlords.com.
 2. Klient wybiera z kalendarza preferowaną godzinę oraz datę wizyty w SW.
 3. Formularz rezerwacyjny wymaga uzupełnienia danych osobowych głównego Klienta.
 4. Podanie właściwych danych jest niezbędne do potwierdzenia rezerwacji i komunikacji z Klientem.
 5. Możliwy do zarezerwowania czas wizyty to 60 minut w przypadku wizyty do 2 osób.
 6. W celu potwierdzenia rezerwacji Klient dokonuje wpłaty zwrotnej kaucji rezerwacyjnej.
  1. Wartość pobieranej zwrotnej kaucji rezerwacyjnej jest ustalana przez Sprzedawcę i opublikowana pod adresem: booking.restlords.com.
  2. Zwrotna kaucja rezerwacyjna pobierana jest na potrzeby potwierdzenia tożsamości i zarezerwowanie czasu pracy DK.
  3. Kaucja rezerwacyjna jest zwracana Klientowi natychmiast po zakończeniu wizyty, tym samym sposobem płatności, w jakim została dokonana, a w przypadku braku możliwości na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 7. Bezpłatne odwołanie lub zmiana terminu wizyty jest możliwa w terminie do 24h przed planowanym rozpoczęciem wizyty.
  1. W wypadku, gdy Klient nie odwoła umówionej wizyty w terminie do 24 h przed jej rozpoczęciem, RL uprawniony jest do zatrzymania pobranej od Klienta kaucji rezerwacyjnej, która przeznaczona zostanie na pokrycie poniesionych przez RL kosztów związanych z zarezerwowaniem wizyty w SW.
 8. W przypadku, w którym Klient spóźni się na umówioną wizytę dłużej niż 30 minut, wizyta może zostać odwołana przez RL z zachowaniem przez Sprzedawcę Kaucji Rezerwacyjnej.
  1. Ze względu na kolejne umówione wizyty czas trwania wizyty nie ulega przedłużeniu o czas spóźnienia Klienta.
 9. W przypadkach sytuacji losowych, awaryjnych, niezależnych od RL, DK może odwołać wizytę, niezwłocznie informując o tym Klienta.
  1. w powyższej sytuacji DK zaproponuje Klientowi kolejny możliwy termin wizyty w SW lub dokona zwrotu wpłaconej kaucji.

§ 4

 1. W czasie między rezerwacją terminu, a wizytą w SW następuje telefoniczny kontakt DK z Klientem, mający na celu krótkie omówienie:
  1. zasad działania SW i procesu testowania foteli masujących,
  2. porad dotyczących przygotowania się do wizyty,
  3. zasad bezpiecznego przebiegu wizyty.
 2. Po kontakcie telefonicznym, na numer telefonu, podany przez głównego Klienta, zostanie przesłana wiadomość tekstowa sms, w której treści zostaje przesłany kod dostępu do SW otwierający zamek drzwi wejściowych.
  1. Kodu nie wolno udostępniać osobom trzecim, spoza listy podanych gości.

§ 5

 1. Otrzymany kod dostępu opisany w § 4 ust. 2. należy użyć, wpisując go w panel numeryczny znajdujący się przy drzwiach wejściowych SW.
  1. Kod dostępu działa jedynie w godzinie umówionej wizyty, traci ważność po jej zakończeniu.
  2. Ponowne wejście do SW wymaga ponownego wpisania kodu dostępu.
 2. Po wpisaniu kodu dostępu następuje automatyczne otwarcie drzwi wejściowych do SW.
 3. Drzwi do SW zamykają się samodzielnie, ale Klient powinien upewnić się, czy drzwi zostały zamknięte.
 4. Klient może wejść do SW jedynie z jedną osobą towarzyszącą.
 5. Wyjście z salonu nie jest w żaden sposób zabezpieczone i nie wymaga wpisywania kodu dostępu.

§ 6

 1. W trakcie wizyty następuje automatyczne połączenie z DK.
 2. Klient chcąc skorzystać z masażu powinien:
  1. odłożyć wierzchnie odzienie na wyznaczony wieszak,
  2. odłożyć torby własne na wyznaczone miejsce w SW,
  3. opróżnić kieszenie z wszelkich osobistych przedmiotów (m.in. portfel, telefon), które mogłyby wypaść podczas masażu do środka konstrukcji fotela i odłożyć je do na wyznaczone miejsce w SW,
  4. zdjąć biżuterię (m. in. zegarek, bransoletę), które mogłyby przeszkadzać podczas masażu i odłożyć je na wyznaczone miejsce w SW.
 3. W tracie wizyty DK może instruować obsługę jednego modelu, jednemu Klientowi jednocześnie.
  1. Klient bez zgody i nadzoru DK nie może samodzielnie obsługiwać foteli masujących.
  2. Fotele masujące mogą być użytkowane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 4. Klient powinien komunikować DK aktualny stan samopoczucia, a w szczególności reagować na pojawiający się dyskomfort.
  1. DK może zdalnie przerwać masaż w fotelu masującym.
 5. W czasie wizyty można złożyć zamówienie na fotel masujący, które zostanie zdalnie przyjęte przez DK.
 6. Po zakończeniu wizyty Klient powinien upewnić się, że zabrał wszelkie osobiste przedmioty wniesione do SW, opisane między innymi w ust. 2.
  1. RL nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Klienta w SW.
  2. Rzeczy odnalezione w SW zostaną odesłane Klientowi kurierem na jego prośbę i na jego koszt.
  3. Klient nie może wejść do SW poza zarezerwowaną wizytą.
 7. Wychodząc z SW, Klient zobowiązany jest upewnić się, czy drzwi zostały prawidłowo zamknięte.

§ 7

 1. W przypadku awarii zdalnego połączenia, DK skontaktuje się z Klientem na podany w formularzu numer telefoniczny, przedstawiając dalszą procedurę postępowania.
 2. W przypadku awarii zasilania, SW dysponuje urządzeniem podtrzymującym napięcie (UPS), a DK powiadomi Klienta o awarii, przedstawiając dalszą procedurę postępowania.
 3. W przypadku awarii fotela masującego lub poszczególnych urządzeń w SW, DK wspólnie z Klientem podejmie decyzję o możliwości kontynuowania wizyty lub konieczności jej zakończenia.
 4. W przypadku pożaru w budynku SW, system przeciwpożarowy powiadomi o tym fakcie DK oraz Klienta, włączy się oświetlenie awaryjne wskazujące miejsce wyjścia.
  1. W SW dostępne są gaśnice przeciwpożarowe lub hydrant.
  2. Instrukcję postępowania przeciwpożarowego dostarcza Administrator Budynku i jest ona dostępna pod adresem siedzibie spółki mKwadrat przy ul. Uranowej 22 w Warszawie oraz biurze ochrony mieszczącym się w budynku przy Płosa 1.
 5. W przypadku zasłabnięcia lub złego stanu zdrowia Klienta, DK powiadamia służby ratunkowe i zdalnie umożliwia im dostęp do SW.
 6. W przypadku łamania regulaminu SW, aktów wandalizmu czy kradzieży DK przerwie wizytę i wyprosi Klientów z SW, a w szczególnych przypadkach wezwie Agencję Ochrony lub Policję.

§ 8

 1. Przebywanie w SW odbywa się na zamówienie Klienta, z jego woli i za jego zgodą oraz na jego pełną odpowiedzialność.
 2. Klient zobowiązuje się do przestrzegania zasad Regulaminu, z którym Klient zobowiązany jest się zapoznać przed rezerwacją wizyty w SW.
 3. Warunkiem skutecznego umówienia wizyty w SW jest zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, podczas procesu rezerwacji wizyty w SW.
 4. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z przeciwwskazaniami dotyczącymi masażu i zasadami działalności SW.
  1. Klient zobowiązany jest zgłosić DK wszelkie wątpliwości przed wizytą w szczególności własne przeciwwskazania do masażu i inne niedyspozycje, o ile występują.
  2. Korzystanie z fotela masującego w SW, prowadzone jest na odpowiedzialność Klienta.
  3. Jeśli Klient ma wątpliwości czy jego stan zdrowia pozwala mu na wizytę w SW lub jeśli Klient posiada schorzenia które stanowią przeciwwskazania do masażu na fotelu masującym, przed pierwszą sesją masażu na fotelu masującym w SW powinien skonsultować z lekarzem jej możliwość jej przeprowadzenia.
 5. Korzystając z SW, w celu zapewnienie bezpieczeństwa Klienta oraz znajdującego się w SW mienia RL, Klient zobowiązany jest do stosowania się do poleceń i instrukcji DK.
 6. Za uszkodzenie mienia RL spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, w tym wynikającym z zachowaniem niezgodnego z poleceniami lub instrukcjami DK, Klient odpowiada osobiście.

§ 9

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm. oraz przepisami krajowymi. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania oraz korzystania z praw przysługujących osobom, których dane dotyczą na mocy RODO dostępne są pod adresem: https://restlords.com/pl/polityka-prywatnosci/

Skontaktuj się z nami

Szybki kontakt!

Pytania? Wątpliwości? Trudności z wyborem fotela masującego? Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji.

Zadzwoń

+48 89 888 12 22

Podziel się ze znajomymi:

Zobacz
Black Days 2023 Sidebar
Salony foteli masujących Rest Lords
Najnowsze
Porównujesz:
Porównaj ×
Pokaż porównanie Kontynuuj zakupy