Polski
menu
Zamów

Gwarancja i serwis

Gwarancja i serwis Rest Lords

W Rest Lords bardzo dużą uwagę przywiązujemy do niezawodności każdego fotela masującego. Na każdym etapie, od zlecenia produkcji po odbiór, kontrolujemy ich jakość, mając na celu zapewnienie długoletniego użytkowania.

Gwarancja standardowa dla osób fizycznych

Każdy fotel masujący objęty jest standardowym okresem gwarancyjnym, w czasie którego zabezpieczamy sprawne działanie oferowanych foteli masujących, poprzez wykonywanie bezpłatnego serwisu z dojazdem do Ciebie. Okres ochrony standardowej w przypadku sprzedaży konsumenckiej, czyli na rzecz gospodarstwa domowego, trwa zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, tj. 24 miesiące od daty wystawienia karty gwarancyjnej.

Przedłużony okres gwarancji

W swojej ofercie posiadamy również opcję przedłużenia standardowego okresu gwarancji nawet do 5 lat na warunkach identycznych jak w standardowym okresie gwarancji.

 • Koszt przedłużenia gwarancji standardowej na wszystkie fotele masujące wynosi 750 zł / rocznie

* Standardowy okres gwarancji dotyczy użytkowania fotela masującego maksymalnie 5 godzin dziennie. Czas ten umożliwia odbycie 20 sesji 15 minutowego masażu, to zdecydowanie wystarczający czas nawet dla 6 osobowej rodziny.

Gwarancja typu „Biznes” dla firm

W celu zabezpieczenia bezpłatnego serwisu foteli masujących wykorzystywanych do celów komercyjnych czy zakładających intensywną pracę, sprzedanych na rzecz prowadzenia działaności gospodarczej, okres gwarancji typu Biznes trwa zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, tj. 12 miesięcy od daty wystawienia karty gwarancyjnej.

Przedłużony okres gwarancji

W przypadku gwarancji typu Biznes dla firm, podobnie jak przy standardowej gwarancji dla osób fizycznych, istnieje możliwość wykupienia dodatkowego okresu gwarancji nawet do 3 lat. Dzięki odpowiedniemu zabezpieczeniu naszych foteli masujących nie ma konieczności zlecania dodatkowych przeglądów serwisowych w trakcie trwania ochrony.

 • Koszt przedłużenia gwarancji Biznes o rok wynosi 1500 zł
 • Koszt przedłużenia gwarancji Biznes o dwa lata wynosi 3500 zł

Serwis i naprawy po okresie gwarancji

Dbamy o wszystkie nasze fotele masujące, dlatego po standardowym lub nawet wydłużonym okresie ochrony gwarancyjnej świadczymy usługi serwisu pogwarancyjnego. Wykonanie serwisu odbywa się podobnie jak w trakcie trwania standardowej gwarancji, tylko w tym przypadku, przed przyjazdem serwisanta, potwierdzamy koszty jego wykonania.

Realizacja serwisu

Do zabezpieczenia nielicznych zgłoszeń serwisowych utrzymujemy nasz własny, profesjonalny i mobilny zespół serwisowy, który fachowo wyszkolony i wyposażony w całą bazę narzędzi oraz podzespołów świadczy serwis na terenie całego kraju. W okresie udzielonej gwarancji całkowicie bezpłatnie wykonujemy serwis z dojazdem do Ciebie. W przypadku wystąpienia usterki, zespół serwisowy przyjeżdża we wcześniej umówionym terminie i na miejscu dokonuje całkowitej naprawy.

Jeżeli masz jakieś kłopoty ze swoim fotelem:

 • Wzór karty gwarancyjnej

  Rest Lords Sp. z o.o., ul. Tarasa Szewczenki 7 lok. 11, 10-274 Olsztyn, NIP 7393926470 gwarantuje sprawne działanie sprzętu w okresie … m-cy, liczonym od dnia wystawienia karty gwarancyjnej. Ujawnione w tym okresie wady będą bezpłatnie usuwane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez autoryzowany serwis według poniżej podanych zasad:

  1. Karta gwarancyjna jest ważna tylko z dowodem zakupu.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną mają zastosowanie odpowiednie przepisy:
   • Kodeksu Cywilnego w przypadku sprzedaży na rzecz prowadzonej działalności gospodarczej,
   • Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 t.j. z późn. zm.), w przypadku sprzedaży konsumenckiej.


  Zgłoszenie naprawy:

  1. Zgłoszenie powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty ujawnienia się wady.
  2. Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszenia serwisu zamieszczonego na stronie restlords.com/serwis


  Realizacja naprawy:

  1. Gwarant zastrzega sobie prawo dokonywania naprawy na miejscu u Użytkownika lub we własnej siedzibie, przy czym transport odbywać się będzie na koszt Gwaranta.
  2. Autoryzowany serwis dokona naprawy w ciągu 21 dni (roboczych), liczonych od daty zgłoszenia naprawy zgodnie z pkt. 4.


  Wyłączenia:

  1. Gwarancja standardowa obejmuje wyłącznie użytkowanie fotela masującego do 8 godzin dziennie.
  2. Gwarancją nie są objęte:
   • wady wywołane mechanicznym uszkodzenie sprzętu spowodowanym przez Użytkownika,
   • uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od Producenta,
   • wady i uszkodzenia sprzętu wynikłe na skutek: niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkownika, przechowywania lub konserwacji; samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych, dokonanych przez Użytkownika lub inne nieupoważnione osoby; obniżania się jakości produktu spowodowanego naturalnym procesem zużycia, np. ścieranie się zewnętrznej powloki produktu, zarysowania, itp.
  3. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu, m.in. dotyczącego czynności wykluczonych w gwarancji (patrz pkt. 7 i 8) użytkownik pokrywa koszty usługi serwisu w kwocie 500 zł brutto (pięćset złotych 0/100).

Keyton

Fujiiryoki