Gwarancja i serwis

W Rest Lords bardzo dużą uwagę przywiązujemy do niezawodności każdego fotela masującego. Na każdym etapie, od zlecenia produkcji po odbiór, kontrolujemy ich jakość, mając na celu zapewnienie długoletniego użytkowania.

5-letnia Gwarancja dla Osób Fizycznych

Każdy fotel masujący objęty jest okresem gwarancyjnym, w czasie którego zabezpieczamy sprawne działanie oferowanych foteli masujących, poprzez wykonywanie bezpłatnego serwisu z dojazdem do Ciebie. Okres ochrony standardowej w przypadku sprzedaży konsumenckiej, czyli na rzecz gospodarstwa domowego, trwa zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, tj. 24 miesiące od daty wystawienia karty gwarancyjnej. W Rest Lords jako jedyni i to w pełnym wymiarze, bez haczyków, nieodpłatnie i przy pełnym przygotowaniu przedłużamy tę gwarancję do 5 lat (60 miesięcy).

Gwarancja dla Firm

W celu zabezpieczenia bezpłatnego serwisu foteli masujących wykorzystywanych do celów komercyjnych czy zakładających intensywną pracę, sprzedanych na rzecz prowadzenia działalności gospodarczej, okres gwarancji typu Biznes trwa zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, tj. 12 miesięcy od daty wystawienia karty gwarancyjnej.

Przedłużony okres gwarancji

W przypadku gwarancji typu Biznes dla firm istnieje możliwość wykupienia dodatkowego okresu gwarancji nawet do 3 lat. Dzięki odpowiedniemu zabezpieczeniu naszych foteli masujących nie ma konieczności zlecania dodatkowych przeglądów serwisowych w trakcie trwania ochrony.

 • Koszt gwarancji Biznes o rok wynosi 1500 zł
 • Koszt przedłużenia gwarancji Biznes o dwa lata wynosi 3500 zł

Powyższe okresy gwarancyjne obowiązują z zastrzeżeniem gwarancji udzielanej na odnowione fotele masujące, na które gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy dla klientów indywidualnych oraz 3 miesięcy dla przedsiębiorców, od daty dostarczenia odnowionego fotela masującego do Klienta.

Ważne! Nie ma możliwości przedłużenia gwarancji na odnowiony fotel masujący.

Serwis i naprawy po okresie gwarancji

Dbamy o wszystkie nasze fotele masujące, dlatego po standardowym lub nawet wydłużonym okresie ochrony gwarancyjnej świadczymy usługi serwisu pogwarancyjnego. Wykonanie serwisu odbywa się podobnie jak w trakcie trwania standardowej gwarancji, tylko w tym przypadku, przed przyjazdem serwisanta, potwierdzamy koszty jego wykonania.

Realizacja serwisu

Do zabezpieczenia nielicznych zgłoszeń serwisowych utrzymujemy nasz własny, profesjonalny i mobilny zespół serwisowy, który fachowo wyszkolony i wyposażony w całą bazę narzędzi oraz podzespołów świadczy serwis na terenie całego kraju. W okresie udzielonej gwarancji całkowicie bezpłatnie wykonujemy serwis z dojazdem do Ciebie. W przypadku wystąpienia usterki, zespół serwisowy przyjeżdża we wcześniej umówionym terminie i na miejscu dokonuje całkowitej naprawy.

Jeżeli masz jakieś kłopoty ze swoim fotelem:

Wzór karty gwarancyjnej
KARTA GWARANCYJNA FOTELA MASUJĄCEGO REST LORDS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie (Gwarant), ul. Tarasa Szewczenki 7 /11, 10-274 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000780982, posiadająca numer NIP 7393926470 i numer REGON 383085620, gwarantuje sprawne działanie fotela masującego standardowo w okresie: 
 • 60 miesięcy (5 lat) dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
 • 12 miesięcy na rzecz podmiotów niebędących konsumentami oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta. 
W wypadku odpłatnego przedłużenia gwarancji powyżej okresu standardowego okres ten szczegółowo określony jest w wystawionym przez Gwaranta dokumencie zakupu (faktura VAT).  Wady fotela masującego ujawnione w okresie gwarancji będą bezpłatnie usuwane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez autoryzowany serwis według poniżej podanych zasad:
 1. Karta gwarancyjna jest ważna tylko z dowodem zakupu fotela masującego.
 2. Okres gwarancji liczony jest od dnia dostawy zamówionego fotela masującego do Użytkownika.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Zgłoszenie naprawy

 6. Zgłoszenie wady fotela masującego i związanej z nią konieczności naprawy powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty ujawnienia się wady.
 7. Zgłoszenia wystąpienia wady należy dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszenia serwisu zamieszczonego na stronie restlords.com/serwis.
 8. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Gwaranta w terminie 7 dni od daty jego zgłoszenia.

 9. Realizacja naprawy

 10. Gwarant zastrzega sobie prawo dokonywania naprawy na miejscu u Użytkownika lub we własnej siedzibie, przy czym transport odbywać się będzie na koszt Gwaranta.
 11. Autoryzowany serwis dokona naprawy w ciągu 21 dni, liczonych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgodnie z pkt. 7.

 12. Wyłączenia z zakresu gwarancji

 13. Gwarancja standardowa lub przedłużona obejmuje wyłącznie użytkowanie fotela masującego do 8 godzin dziennie.
 14. Gwarancją nie są objęte:
  • wady wywołane mechanicznym uszkodzeniem sprzętu spowodowanym przez Użytkownika,
  • uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od Producenta,
  • wady i uszkodzenia sprzętu wynikłe na skutek: niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkownika, przechowywania lub konserwacji; samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych, dokonanych przez Użytkownika lub inne nieupoważnione osoby; obniżania się jakości produktu spowodowanego naturalnym procesem zużycia, np. ścieranie się zewnętrznej powłoki produktu, zarysowania, itp.
 15. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Skontaktuj się z nami

Szybki kontakt!

Pytania? Wątpliwości? Trudności z wyborem fotela masującego? Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji.

Zadzwoń

+48 89 888 12 22

Podziel się ze znajomymi:

Zobacz
Sidebar Oferta\Promocje foteli masujących
Salony foteli masujących Rest Lords
Najnowsze
Porównujesz:
Porównaj ×
Pokaż porównanie Kontynuuj zakupy