Gwarancja i serwis

W Rest Lords bardzo dużą uwagę przywiązujemy do niezawodności każdego fotela masującego. Na każdym etapie, od zlecenia produkcji po odbiór, kontrolujemy ich jakość, mając na celu zapewnienie długoletniego użytkowania.

Gwarancja dla Osób Fizycznych

Każdy fotel masujący objęty jest standardowym okresem gwarancyjnym, w czasie którego zabezpieczamy sprawne działanie oferowanych foteli masujących, poprzez wykonywanie bezpłatnego serwisu z dojazdem do Ciebie. Okres ochrony standardowej w przypadku sprzedaży konsumenckiej, czyli na rzecz gospodarstwa domowego, trwa zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, tj. 24 miesiące od daty wystawienia karty gwarancyjnej.

Przedłużony okres gwarancji

W swojej ofercie posiadamy również opcję przedłużenia standardowego okresu gwarancji nawet do 5 lat na warunkach identycznych jak w standardowym okresie gwarancji.

 • Koszt przedłużenia gwarancji standardowej na wszystkie fotele masujące wynosi 750 zł / rocznie

* Standardowy okres gwarancji dotyczy użytkowania fotela masującego maksymalnie 5 godzin dziennie. Czas ten umożliwia odbycie 20 sesji 15-minutowego masażu, to zdecydowanie wystarczający czas nawet dla 6-osobowej rodziny.

Gwarancja dla Firm

W celu zabezpieczenia bezpłatnego serwisu foteli masujących wykorzystywanych do celów komercyjnych czy zakładających intensywną pracę, sprzedanych na rzecz prowadzenia działalności gospodarczej, okres gwarancji typu Biznes trwa zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, tj. 12 miesięcy od daty wystawienia karty gwarancyjnej.

Przedłużony okres gwarancji

W przypadku gwarancji typu Biznes dla firm, podobnie jak przy standardowej gwarancji dla osób fizycznych, istnieje możliwość wykupienia dodatkowego okresu gwarancji nawet do 3 lat. Dzięki odpowiedniemu zabezpieczeniu naszych foteli masujących nie ma konieczności zlecania dodatkowych przeglądów serwisowych w trakcie trwania ochrony.

 • Koszt gwarancji Biznes o rok wynosi 1500 zł
 • Koszt przedłużenia gwarancji Biznes o dwa lata wynosi 3500 zł

Powyższe okresy gwarancyjne obowiązują z zastrzeżeniem gwarancji udzielanej na odnowione fotele masujące, na które gwarancja udzielana jest na okres 3 miesięcy od daty dostarczenia odnowionego fotela masującego do Klienta.

Ważne! Nie ma możliwości przedłużenia gwarancji na odnowiony fotel masujący.

Serwis i naprawy po okresie gwarancji

Dbamy o wszystkie nasze fotele masujące, dlatego po standardowym lub nawet wydłużonym okresie ochrony gwarancyjnej świadczymy usługi serwisu pogwarancyjnego. Wykonanie serwisu odbywa się podobnie jak w trakcie trwania standardowej gwarancji, tylko w tym przypadku, przed przyjazdem serwisanta, potwierdzamy koszty jego wykonania.

Realizacja serwisu

Do zabezpieczenia nielicznych zgłoszeń serwisowych utrzymujemy nasz własny, profesjonalny i mobilny zespół serwisowy, który fachowo wyszkolony i wyposażony w całą bazę narzędzi oraz podzespołów świadczy serwis na terenie całego kraju. W okresie udzielonej gwarancji całkowicie bezpłatnie wykonujemy serwis z dojazdem do Ciebie. W przypadku wystąpienia usterki, zespół serwisowy przyjeżdża we wcześniej umówionym terminie i na miejscu dokonuje całkowitej naprawy.

Jeżeli masz jakieś kłopoty ze swoim fotelem:

Wzór karty gwarancyjnej

KARTA GWARANCYJNA FOTELA MASUJĄCEGO

REST LORDS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie (Gwarant), ul. Tarasa Szewczenki 7 /11, 10-274 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000780982, posiadająca numer NIP 7393926470 i numer REGON 383085620, gwarantuje sprawne działanie fotela masującego standardowo w okresie 12 lub 24 miesięcy, a w wypadku przedłużonej gwarancji także w okresie dłuższym, z tym zastrzeżeniem, że każdorazowo okres gwarancji określony jest szczegółowo w wystawionym przez Gwaranta dokumencie zakupu (faktura/paragon). Wady fotela masującego ujawnione w okresie gwarancji będą bezpłatnie usuwane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez autoryzowany serwis według poniżej podanych zasad:

 1. Karta gwarancyjna jest ważna tylko z dowodem zakupu fotela masującego.
 2. Okres gwarancji liczony jest od dnia dostawy zamówionego fotela masującego do Użytkownika.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenie naprawy

 1. Zgłoszenie wady fotela masującego i związanej z nią konieczności naprawy powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty ujawnienia się wady.
 2. Zgłoszenia wystąpienia wady należy dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszenia serwisu zamieszczonego na stronie restlords.com/serwis.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Gwaranta w terminie 7 dni od daty jego zgłoszenia.

Realizacja naprawy

 1. Gwarant zastrzega sobie prawo dokonywania naprawy na miejscu u Użytkownika lub we własnej siedzibie, przy czym transport odbywać się będzie na koszt Gwaranta.
 2. Autoryzowany serwis dokona naprawy w ciągu 21 dni, liczonych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgodnie z pkt. 7.

Wyłączenia z zakresu gwarancji

 1. Gwarancja standardowa lub przedłużona obejmuje wyłącznie użytkowanie fotela masującego do 8 godzin dziennie.
 2. Gwarancją nie są objęte:
  • wady wywołane mechanicznym uszkodzeniem sprzętu spowodowanym przez Użytkownika,
  • uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od Producenta,
  • wady i uszkodzenia sprzętu wynikłe na skutek: niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkownika, przechowywania lub konserwacji; samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych, dokonanych przez Użytkownika lub inne nieupoważnione osoby; obniżania się jakości produktu spowodowanego naturalnym procesem zużycia, np. ścieranie się zewnętrznej powłoki produktu, zarysowania, itp.
 3. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Skontaktuj się z nami

Szybki kontakt!

Pytania? Wątpliwości? Trudności z wyborem fotela masującego? Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji.

Zadzwoń

+48 89 888 12 22

Podziel się ze znajomymi:

Zobacz
Sidebar Oferta\Promocje foteli masujących
Salony foteli masujących Rest Lords
Najnowsze
Porównujesz:
Porównaj ×
Pokaż porównanie Kontynuuj zakupy