Algemene voorwaarden

§ 1

Identiteit van de ondernemer

Verkoper: 
VOF CHARISMA, 
Techniekweg 6, 
4143HV Leerdam, 
Nederland
Btw-identificatienummer: NL853699057B01
info.nl@restlords.com
Telefoon: (+31) 085 024 0108

§ 2

Definities

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
  2. Dag: kalenderdag;
  3. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm  geproduceerd en geleverd worden;
  4. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
  5. Expert – een medewerker van de Verkoper die bevoegd is om service te verlenen en contact op te nemen met de Klant;
  6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  7. Ondernemer: Verkoper -VOF CHARISMA, Techniekweg 6, 4143HV Leerdam, Nederland,Btw identificatienummer:NL853699057B01, info.nl@restlords.com, Telefoon :(+31) 085 024 0108.  
  8. De eigenaar van de website is REST LORDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ bevestigd in Olsztyn, ul. Tarasa Szewczenki 7/11, 10-274 Olsztyn, Polen, Btw-identificatienummer:PL77393926470, KRS-nummer 0000780982, REGON-nummer 383085620;
  9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  10. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
  11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

§ 3

Algemene informatie

 1. Verkoper is VOF CHARISMA bevestigd in Leerdam, Techniekweg 6, 4143HV Leerdam, Nederland, Btw-identificatienummer: NL853699057B01.
 2. De eigenaar van de website is REST LORDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ bevestigd in Olsztyn, ul. Tarasa Szewczenki 7/11, 10-274 Olsztyn, Polen ingeschreven in het register van ondernemers van het National Court Register dat wordt bijgehouden door de District Court in Olsztyn, 8th Commercial Division van het National Court Register, onder KRS-nummer 0000780982, NIP-nummer PL77393926470 en REGON-nummer 383085620.
 3. De webwinkel is bedoeld om volledige en transparante informatie te verstrekken over de verkochte goederen, om klanten zo dicht mogelijk bij alle aspecten van het product en de aankoop zelf te brengen.
 4. Op de webwinkel kunt u een aankoop doen door middel van het bestelformulier en volgens de procedure en onder de Algemene Voorwaarden zoals beschreven in deze document.
 5. Algemene Voorwaarden regelt alle essentiële elementen met betrekking tot de bestelling.

§ 4

Voorwaarden voor het verlenen van diensten via elektronische weg

 1. Het gebruik van de website is mogelijk mits het door de Klant gebruikte IT-systeem voldoet aan de minimale technische eisen:
  1. Mozilla Firefox versie 103.0.1 of nieuwer met Java-, JavaScript, cookies ingeschakeld, of
  2. Brave versie 1.40.107 of nieuwer met Java-, JavaScript- en cookies-applets ingeschakeld, of
  3. Opera versie 89.0.4447.71 of nieuwer met Java-, JavaScript- en cookies-applets ingeschakeld of
  4. Safari versie 15.0 of nieuwer met Java-, JavaScript- en cookies-applets ingeschakeld of
  5. Google Chrome versie 100.0.4896.60 of nieuwer met Java-, JavaScript en cookies-applets ingeschakeld.
 2. De klant die de website gebruikt, is in het bijzonder verplicht om:
  1. geen inhoud verstrekken of verzenden die bij wet verboden is,
  2. de website te gebruiken op een manier die de werking ervan niet verstoort, met name door het gebruik van geschikte software of apparaten,
  3. geen acties ondernemen zoals: het verzenden of plaatsen van ongevraagde commerciële informatie (spam) op de website,
  4. de website te gebruiken op een manier die niet hinderlijk is voor andere Klanten en voor de Verkoper,
  5. de website gebruiken op een manier die in overeenstemming is met de bepalingen van de geldende wet op het grondgebied van de Nederland en de bepalingen van de verordeningen;
 3. Verkoper onderneemt stappen om de website naar behoren te laten functioneren. De klant dient de Verkoper te informeren over eventuele onregelmatigheden of onderbrekingen in het functioneren van de website.

§ 5

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

§ 6

Het aanbod

 1. De inhoud van de website www.restlords.com/nl/ vormt geen commercieel aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Informatie over de op de website gepresenteerde goederen komt overeen met de catalogusgegevens van de producenten.
 3. De Verkoper behoudt zich het recht voor om aanbiedingen, promoties te introduceren en te annuleren en om de prijzen van Producten in de Winkel te wijzigen zonder afbreuk te doen aan de door de Klant verworven rechten, met inbegrip van in het bijzonder de voorwaarden van de Verkoopovereenkomsten die voorafgaand aan de wijziging zijn gesloten.
 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De producten worden zo juist mogelijk voorgesteld in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.
 5. Tussen de geleverde producten en de producten voorgesteld op de website of in de catalogus kunnen verschillen bestaan, in het bijzonder bij de artisanale producten, waarvan de gelijkvormige productie niet volkomen gegarandeerd kan worden of waaraan aanpassingen gebeurd zijn die te maken hebben met de technische of technologische vooruitgang.
 6. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 7. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 8. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 9. Verkochte goederen zijn massagestoelen, massageapparaten en andere accessoires die zichtbaar zijn op het website aanbod.
 10. Alle goederen zijn fabriek nieuw en onder garantie.
 11. De beschikbaarheid van de aangeboden goederen en de mogelijkheid tot afname wordt telkens na het plaatsen van de bestelling door de Verkoper bevestigd.

§ 7

De overeenkomst

 1. Bestellingen kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week worden geplaatst.
 2. De bestelling verwijst naar de directe aankoop van goederen.
 3. De aankoop van goederen kan geschieden:
  1. door zelfstandig door te gaan met de bestelling in het systeem van de Winkel Internet
  2. telefonisch, tijdens een gesprek met een Expert die van de Klant accepteert gegevens die nodig zijn om een bestelling te plaatsen.
 4. Het plaatsen van een bestelling is alleen mogelijk na acceptatie van de Algemene Voorwaarden, en in het geval van gebruik van de actie-aanbieding ook de bepalingen van het Voorwaarden van de actie.
  1. in het geval van een bestelling bedoeld in §7 lid 3 letter b – de Klant is telefonisch geïnformeerd over de bepalingen van het Reglement en de link die wordt omgeleid de volledige inhoud van het reglement wordt verstrekt in een e-mail, waarover bedoeld in § 7, lid 5.
 5. Na het plaatsen van de bestelling wordt automatisch een bericht met de titel [Bevestiging van ontvangst van de bestelling | massagestoel REST LORDS] ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling verzonden naar het e-mailadres van de klant.
  1. onmiddellijk indien de wijze van betaling voor de bestelling is om te downloaden of afgeronde online betaling.
  2. na het afronden van de betaling indien de wijze van betaling voor de bestelling traditionele bankoverschrijving, termijnen, leasing of lange termijn verhuur.
 6. De overeenkomst voor de aankoop van goederen wordt geacht te zijn gesloten op het moment van de e-mail te ontvangen waarnaar wordt verwezen in § 7, lid 5.
 7. In het geval van goederen die “op aanvraag” beschikbaar zijn, waar de verkoper bestelt productie van een gepersonaliseerd product of de goederen worden aangeboden in pre-order vooruitbetaling is vereist en de Koopovereenkomst wordt geacht te zijn gesloten op het moment een bericht ontvangen op het e-mailadres van de Klant, vanaf het e-mailaccount van de Verkoper e-mail met de titel [Voorschot is betaald voor de massagestoel | REST LORDS].
 8. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 9. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 10. Overeenkomsten betreffende producten die op https://restlords.com/nl/ aangeboden worden, kunnen uitsluitend in het Nederlands gesloten worden.

§ 8

Prijs

 1. De Prijzen van de producten worden weergegeven in Euro en zijn inclusief alle belastingen en heffingen( waaronder de BTW). Ze zijn gewaarborgd tot de publicatie van de nieuwe catalogus.
 2. De weergegeven prijs is exclusief de kosten van voorbereiding en levering, behalve indien anders vermeld.
 3. De ondernemer behoudt zich het recht voor de prijzen van haar Producten naar eigen inzicht te wijzigen. De tariefvoorwaarden die gelden op de datum van validering door de Klant van de bestelling zijn van toepassing op de bestelling.

§ 9

Uitvoering van bestelling

In overeenstemming met de AVG informeren wij:

 1. Beschikbare betaalmethoden:
  1. Traditionele overschrijving – betaling wordt gedaan op de bankrekening van de verkoper.
  2. Contant of betaalkaart bij aflevering – de vertegenwoordiger van de leverancier die namens de verkoper de levering uitvoert, int de betaling per betaalkaart of contant.
  3. Creditcard – de betaling wordt gedaan via de online betalingsoperator, waarbij de klant de betaling uitvoert met een creditcard – Visa, Mastercard, American Express.
  4. Online overschrijving – de betaling gebeurt via de online betalingsoperator, waarbij de Klant zijn bank selecteert om een online betaling uit te voeren.)
  5. Google Pay
  6. Apple Pay
  7. Bancontact
  8. Ideal – de betaling vindt plaats in de internetbankieromgeving, na bevestiging door de Klant.
  9. Paypal – de betaling wordt gedaan via het PayPal-systeem, waarbij de klant de betaling uitvoert met het geld dat op deze rekening is verzameld.
  10. Spraypay –Termijnbetalingen
  11. In 3-Termijnbetalingen – de betaling is verdeeld in termijnen, met de voorwaarden en data overeengekomen met de deskundige, die de bank vertegenwoordigt die de lening op afbetaling verstrekt. Het actuele aanbod op afbetaling en informatie over de procedure voor het verstrekken van een lening op afbetaling vindt u op de website. Voorafgaand aan de levering wordt de kredietwaardigheid van de Klant geverifieerd.
  12. Leasing (Lease-deal) – een optie die beschikbaar is voor ondernemers. De betaling wordt opgesplitst in leasetermijnen, op de met de leasemaatschappij overeengekomen voorwaarden. Het actuele leaseaanbod en informatie over de leaseprocedure zijn beschikbaar op de website onder het tabblad Leasing. Verificatie van het leasevermogen van de Klant vindt plaats vóór levering.
 2. Het is mogelijk om betaalmethoden te combineren. Neem hiervoor contact op met een Expert.
 3. Beschikbare betaalmethoden:
  1. “Zorgeloos Bezorgen” – uitgevoerd met eigen vervoer van Verkoper.
   • Het omvat levering aan de klant in Nederland en België, samen met het brengen, monteren en instructie over het gebruik.
   • Het wordt uitgevoerd op een met de opdrachtgever afgesproken datum.
   • De levering wordt bevestigd door een acceptatieprotocol ondertekend door de Leverancier en de Klant,
   • Leveringsleveranciers zijn bevoegd om betaling te accepteren.
   • Bij het accepteren van een betaling in de vorm van contant geld wordt het acceptatierapport aangevuld met een passende ontvangstbevestiging.
  2. Standaard koerierslevering – wordt uitgevoerd binnen 5 werkdagen na uitgifte aan de koerier van de zending vanuit het magazijn van de verkoper.
   • Het omvat levering aan de klant, zonder meebrengen, montage en instructie over het gebruik ervan.
   • De verkoper geeft de goederen vrij aan de koerier na overeenstemming over de wijze en datum van betaling.
   • in het geval van verzending per koeriersdienst is de uitvoering van de bestelling onder rembours niet mogelijk.
   • in het geval van betaling via traditionele overschrijving, vindt de uitgifte uit het magazijn plaats nadat het bedrag op de bankrekening van de verkoper is bijgeschreven.
   • als je kiest voor online betaling, per creditcard, PayPal, Ideal, wordt de uitgifte vanuit het magazijn gedaan na ontvangst van de juiste betalingsbevestiging van de betalingstusplatform,
   • in het geval van betaling via een lening op afbetaling of leasing, wordt de vrijgave uit het magazijn uitgevoerd nadat de Klant een positieve kredietbeslissing van de Bank heeft ontvangen,
   • De klant is verplicht om de staat van het pakket te controleren en in het geval van een inbreuk een passend schaderapport te schrijven, waarvan het sjabloon in het bezit is van de koeriersmedewerker.
   • De koerierslevering wordt door de klant bevestigd via de terminal van de koerier.
  3. Persoonlijke afhaling – mogelijkheid om de massagestoel door de klant op te halen bij het magazijn van de verkoper
   • Het omvat het vrijgeven van de bestelde massagestoel uit het magazijn aan de klant zonder deze binnen te brengen, montage en instructies.
   • De zelf ophaling vindt plaats op een vooraf met de klant overeengekomen datum.
   • De verkoper geeft de goederen af aan de klant na overeenstemming over de wijze en datum van betaling.
   • In het geval van betaling via traditionele bankoverschrijving vindt de vrijgave uit het magazijn plaats nadat het bedrag op de bankrekening van de verkoper is bijgeschreven.
   • Bij online betaling, met creditcard, PayPal, Ideal, wordt de massagestoel vrijgegeven uit het magazijn na ontvangst van een geldige betalingsbevestiging van het betalingsplatform.
   • In het geval van betalingen in de vorm van een lening op afbetaling of leasing, vindt de vrijgave uit het magazijn plaats nadat de klant een positieve kredietbeslissing van de bank heeft ontvangen.
  4. Leveringsvoorwaarden kunnen wijzigen door willekeurige gebeurtenissen (zoals een epidemie of natuurramp). Actuele informatie over wijzigingen in de leveringsvoorwaarden is te vinden op: levering.
  5. Voor alle goederen en diensten wordt een aankoopdocument afgegeven.
  6. De verkoop aan de Consument wordt gedocumenteerd door het uitreiken van een persoonlijke factuur.
  7. Bij levering onder rembours tijdens de Zorgeloos Levering wordt de factuur opgemaakt op de dag van verkoop of bij verkoop buiten de werkuren van het kantoor van Verkoper op de eerste werkdag volgend op de dag van levering.
  8. Bij online betaling, via bankoverschrijving, wordt de factuur uiterlijk op de dag dat het bedrag op de bankrekening van de Verkoper is bijgeschreven opgemaakt.
  9. De verkopen aan ondernemingen worden gedocumenteerd door het opmaken van een BTW-factuur, in overeenstemming met de gegevens in het bestelformulier.
  10. De Klant machtigt de Verkoper om een BTW-factuur en persoonlijke facturen zonder handtekening uit te geven. De klant stemt ermee in een BTW-factuur of persoonlijke facturen per e-mail te ontvangen op het e-mailadres dat bij de bestelling is opgegeven.
  11. De levering van Keyton gepersonaliseerde massagestoel wordt uitgevoerd binnen 6 tot 8 weken vanaf de datum van orderbevestiging, en betaling is gedaan op bankrekening van de verkoper. De verkoper is niet verantwoordelijk voor de verlenging van de leveringsdatum veroorzaakt door de fout van de fabrikant.
  12. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten.
  13. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
  14. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  15. De geleverde producten blijven tot de volledige betaling van de aankoopprijs het eigendom van REST LORDS.

§ 10

Herroepingsrecht/Retourneren

 1. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
 2. Ongeacht het wettelijke herroepingsrecht van de consument als bedoeld in paragraaf 1. kan de consument de gekochte goederen binnen 16 dagen na het verstrijken van de wettelijke termijn die de consument machtigt om de overeenkomst te herroepen, retourneren, met uitzondering van producten waarvoor een overeenkomst op afbetaling is gesloten.
 3. Een consument kunnen afzien van de aankoop door het indienen van een passende verklaring per e-mail, fax of traditionele post. De verkoper stuurt de consument onverwijld een ontvangstbevestiging van de herroepingsverklaring.
 4. In het geval dat de consument de overeenkomst op afstand herroept, draagt de consument de kosten van transport van de goederen naar de verkoper.
 5. In het geval van aankoop van goederen onder de voorwaarden beschreven in § 9, punt 3 let. a, draagt de consument ook de kosten van levering van de goederen aan de klant.
 6. Bestellingen van Keyton massagestoelen zijn onderworpen aan volledige personalisatie, daarom heeft de consument in het geval van aankoop van een product van dit merk niet het recht om de overeenkomst op afstand te herroepen en de mogelijkheid om de goederen terug te sturen.
 7. De consument zijn aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen als gevolg van een gebruik dat verder gaat dan nodig is om de aard en de werking van de goederen vast te stellen.
  1. De geretourneerde goederen mogen geen gebruikssporen, vernietiging, vuil of beschadiging vertonen.
  2. De geretourneerde goederen dienen in de originele verpakking te worden geretourneerd.
 8. De verkoper zal de betalingen die zijn gedaan binnen 14 dagen vanaf de datum van terugzending van de goederen aan de consument terugbetalen op de bankrekening die is vermeld in de verklaring van herroeping van de overeenkomst.
 9. In het geval van de situaties beschreven in sec. 4 en sec. 5 van dit lid, zal de verkoper het bedrag van de terugbetaling verminderen, in overeenstemming met paragraaf 6, voor de relevante kosten die voortvloeien uit de genoemde leden.

§ 11

Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. e-mail: info.nl@restlords.com
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. 
 4. Ten aanzien van Klanten die geen consumenten zijn is de aansprakelijkheid van de Verkoper onder de garantie voor fysieke gebreken van de verkochte zaak uitgesloten.
 5. In overeenstemming met artikel 14 paragraaf 1-2 verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) nr 524/2013 van 21 mei 2013, zijn we vastbesloten om informatie te plaatsen over het ODR-platform.
 6. Platform ODR (Online Dispute Resolution) werd opgericht om onafhankelijke, niet-gerechtelijke beslechting van geschillen tussen consumenten en ondernemers via het internet te vergemakkelijken. Deze geschillen hebben betrekking op contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online verkopen of servicecontracten tussen consumenten uit de Europese Unie en ondernemers en hun bedrijven dat binnen Europese Unie zijn gevestigd.
 7. Consumenten die willen profiteren van de mogelijkheid van een minnelijke regeling van geschillen met betrekking tot online winkelen, kunnen hun klacht indienen bijvoorbeeld via Internet platform ODR van de EU: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 8. Wij zijn niet verplicht en ook niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

§ 12

Garantie

 1. Verkoper geeft garantie op de aangeboden goederen in overeenstemming met:
  1. Richtlijn 1999/44 / EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999.
  2. van het Burgerlijk Wetboek bij verkoop aan ondernemingen.
 2. Bij consumentenverkoop wordt de garantie voor particulieren voor de goede werking van de apparatuur verleend voor een periode van 36 maanden vanaf de datum van levering.
 3. In het geval van verkoop aan niet-consumentenentiteiten wordt een garantie verleend voor de goede werking van de apparatuur van het type Business. De garantie wordt verleend voor een periode van 12 maanden vanaf de datum van afgifte van de garantiekaart.
 4. De garantie voor particulieren kan tegen vergoeding worden verlengd voor natuurlijke personen – tot 5 jaar, en voor de garantie voor bedrijven – tot 3 jaar, waarbij:
  1. De kosten van verlenging van de garantie voor particulieren voor natuurlijke personen voor alle massagestoelen bedragen € 199 voor elk extra jaar.
  2. De kosten voor het verlengen van de garantie voor bedrijven met een jaar bedragen € 399 en twee jaar bedragen € 499.
 5. De garantiekaart wordt afgegeven op de dag dat de goederen aan de klant worden overhandigd. De garantievoorwaarden en het garantiekaartsjabloon zijn te vinden op: Garantie en service.
 6. Als de standaard garantieperiode wordt verlengd, ontvangt de klant een vermelding op de garantiekaart die overeenkomt met de extra garantieperiode. Voor het verlengen van de standaardgarantie is het bestellen van een technische keuring niet nodig.
 7. De garantie voor particulieren en de garantie voor bedrijven dekken het gebruik van de massagestoel tot 8 uur per dag.
 8. De garantie dekt gratis transport van en naar het servicepunt of gratis aankomst van de service bij de klant en reparatie op de plaats waar de massagestoel staat.
 9. De garantie is geldig met de ondertekende garantiekaart en het aankoopbewijs.
 10. De klacht dient onverwijld en uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek te worden ingediend. Aanvragen moeten worden gedaan via het serviceaanvraagformulier dat beschikbaar is op de website.
 11. Verkoper zal de reparatie uitvoeren binnen 21 werkdagen vanaf de datum van melding van de reparatie in overeenstemming met art. 10 van dit lid.
 12. De garantie dekt niet:
  1. Defecten veroorzaakt door mechanische schade aan de goederen veroorzaakt door de Klant.
  2. Schade veroorzaakt door externe factoren buiten de controle van de Verkoper.
  3. Defecten en schade aan apparatuur als gevolg van:
   • Onjuist of in strijd met de gebruiksaanwijzing voor gebruik, opslag of onderhoud.
   • Ongeautoriseerde reparaties, wijzigingen of ontwerpwijzigingen door de Klant of andere onbevoegde personen.
   • Verslechtering van de productkwaliteit veroorzaakt door het natuurlijke slijtageproces, bijv. slijtage van de buitenste coating van het product, krassen, enz.
 13. Met uitzondering van consumenten, bij een onterecht beroep op de dienst, waaronder: voor werkzaamheden die zijn uitgesloten van de garantie, bedoeld in paragraaf 12 hierboven, is de klant verplicht om de forfaitaire kosten van ongerechtvaardigde aankomst van de garantieservice te dekken voor een bedrag van € 250. In geval van levering per koerier zullen klachten over mechanische beschadigingen of manco’s in de geleverde goederen in behandeling worden genomen indien bij ontvangst van de zending een schaderapport wordt opgemaakt in aanwezigheid van de Leveranciers. Het daarvoor bestemde formulier dient door de Leverancier bij zich te worden gedragen. Anders moet een handgeschreven verklaring worden opgesteld waarin de staat van de goederen, de veiligheidskenmerken en de verpakking worden beschreven. Een dergelijke verklaring dient door Afnemer en Leverancier te zijn gedateerd en ondertekend. Tegelijkertijd is de Klant verplicht om een dergelijk evenement onmiddellijk te registreren door een klacht te sturen, maar uiterlijk binnen 3 werkdagen na de datum van levering, om de zaak op te helderen.
 14. Aanvaarding van de zending door de klant zonder voorbehoud leidt tot het vervallen van claims voor verlies of mechanische schade. Indien de Klant na ontvangst van het pakket voor deze omstandigheid niet samen met de Leverancier een schaderapport invult, wordt de klachtenprocedure met betrekking tot mechanische schade gesloten.

§ 13

Verwerking van persoonsgegevens

In overeenstemming met de AVG informeren wij:

 1. De beheerder van persoonsgegevens is VOF CHARISMA gevestigd te Leerdam, Techniekweg 6, 4143HV Leerdam, Nederland.
 2. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, namelijk het verzenden van een advertentie, het presenteren van een commercieel aanbod, het opstellen, sluiten en uitvoeren van een contract.
 3. Persoonsgegevens worden niet ter beschikking gesteld aan andere dan op grond van de wet bevoegde instanties. De ontvangers van de gegevens zijn onder meer entiteiten die IT-diensten leveren, e-mailservers en websites onderhouden, entiteiten die juridische of auditdiensten verlenen, evenals koeriersbedrijven die onze leveringen uitvoeren.
 4. De betrokkene heeft het recht om de beheerder te verzoeken zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of de verwerking te beperken, of het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, evenals het recht op gegevensoverdracht. Aanvragen voor het gebruik van de bovengenoemde rechten zijn beschikbaar voor betrokkenen in de gebouwen van de verwerkingsverantwoordelijke.
 5. De betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.
 6. Het verstrekken van gegevens is vrijwillig of kan voortvloeien uit een wettelijke bepaling.
 7. Persoonsgegevens worden verwerkt totdat het doel waarvoor ze zijn verzameld is bereikt. Gedetailleerde informatie over de periode van gegevensverwerking wordt onmiddellijk na ontvangst door een bevoegde medewerker van het bedrijf aan de betrokkene verstrekt. Dergelijke informatie kunt je ook opvragen bij de functionaris voor gegevensbescherming.
 8. De lijst van entiteiten die samenwerken met de beheerder die met de verwerking van persoonsgegevens is belast, is verkrijgbaar bij het kantoor van de beheerder.

§ 14

Overmacht

 1. Geen enkele partij kan verantwoordelijk gesteld worden voor de gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van haar verplichtingen, indien deze niet-nakoming te wijten is aan toeval of het onvoorziene optreden van een geval van overmacht, zoals, en zonder dat deze opsomming uitputtend is, overstroming, epidemie, brand, storm, tekort aan grondstoffen, staking van de transportdiensten, gedeeltelijke of volledige staking, of lock-out. De partij die door dergelijke gebeurtenissen getroffen wordt, moet de andere partij daarvan zo snel mogelijk en ten laatste binnen de (30) werkdagen na het optreden van de gebeurtenis, op de hoogte brengen.
 2. De partijen komen overeen dat ze zo snel mogelijk gezamenlijk overleg moeten plegen, om samen te bepalen hoe ze de bestelling kunnen uitvoeren tijdens de duur van de overmacht.

§ 15

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder in het bijzonder auteursrechten en merkrechten met betrekking tot alle teksten, illustraties, films, software en andere materialen op deze website, zijn eigendom van de Verkoper of zijn onderworpen aan toestemming voor het gebruik ervan verleend door de eigenaar.
 2. De klant van de website mag delen van de website afdrukken of downloaden naar de harde schijf van de computer en doorgeven aan andere personen, mits hij dit uitsluitend voor informatieve doeleinden of voor andere op grond van de toepasselijke wetgeving toegestane doeleinden doet.
 3. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper mag de Klant van de partij niet:
  1. gebruik (kopieën / delen) van deze website of markeringen in de inhoud ervan voor commerciële doeleinden.
  2. deze website (delen van) wijzigen of opnemen in de inhoud van andere onderzoeken, zoals bijvoorbeeld papieren documenten, blogs of websites van derden.

§ 16

Slotbepalingen

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 3. Het VN-verdrag (CISG) evenals eventuele andere internationale overeenkomsten, ook na hun overname in het Nederlandse recht, gelden niet. Dat betekent ook dat de klant die in één van de EU-landen of in Zwitserland verblijft de verleende bescherming die voortgaat uit dwingende voorschriften van het recht van dat land niet ontnomen wordt.
 4. Zoals uitdrukkelijk overeengekomen tussen Ondernemer en de koper gelden de e-mails, evenals de systemen voor automatische registratie op de website, als bewijs voor wat betreft de aard en de datum van de bestelling.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden als ongeldig beschouwd of ongeldig verklaard worden op grond van een wet of een reglement of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, behouden de andere bepalingen hun kracht en hun draagwijdte.
 6. Deze Algemene Voorwaarden sluit geen enkel recht van de klant die consument is, uit of beperkt deze niet op grond van dwingende wettelijke bepalingen. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van dit Algemene Voorwaarden en de dwingende wettelijke bepalingen die consumenten rechten verlenen, prevaleren deze bepalingen.
 7. Verkoper behoudt zich om gewichtige redenen het recht voor dit Algemene Voorwaarden te wijzigen. Belangrijke redenen die de wijziging van het Algemene Voorwaarden rechtvaardigen zijn met name een wijziging van het voor hem algemeen geldende recht, organisatorische wijzigingen aan de zijde van de Verkoper, uitbreiding van de dienstverlening door de Verkoper, geen verdere mogelijkheid voor de Verkoper om diensten te verlenen onder de huidige omstandigheden.
 8. Elke nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden zal op de website aangekondigd worden.
 9. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.
 10. Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden en het besteloverzicht dat aan de koper overhandigd is, vormen een contractueel geheel en tevens de integraliteit van de contractuele relaties tussen de partijen .
 11. In zaken die hierboven niet zijn behandeld, zijn de relevante bepalingen van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
 12. Vragen en opmerkingen kunnen rechtstreeks worden ingediend via:

VOF CHARISMA gevestigd te Techniekweg 6, 4143HV Leerdam, Nederland.

Boek een bezoek aan de showroom

Probeer alle massagestoelen uit ons aanbod. Welkom: Leerdam, Techniekweg 6, 4134 HV, Nederland.

DEEL DIT ARTIKEL MET ANDEREN:

Kijken
Aanbod/Acties Sidebar
Showrooms Massagestoelen
Laatste
Vergelijken:
Vergelijk ×
Vergelijking weergeven Doorgaan met winkelen